سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سوپرمن

جمعه 87/2/20 ::  ساعت 12:13 عصر


آب--ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که روی آب مثل آب دریا و رودخانه و نظایر آنها راه می رود,بر قوت ایمان و اعتقاد پاک او دلالت دارد,و اگر ببیند از آب صاف گوارائی بسیار خورده,عمرش طولانی و زندگیش با خوشی همراه خواهد بود,اگر ببیند که آب شور می خورد تعبیر آن بر عکس این است,واگر ببیند که از دریا آب گوارا می خورد,به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او می رسد,واگر ببیند همه آب دریا را خورد,پادشاهی همه جهان را به دست می گیرد.

آبادانی--ابن سیرین می گوید:اگر ببیند که جای خرابی را آباد می کرد مثلا مسجد و مدرسه و خا نقاه و نظایر اینها می ساخت بر درستی دین و عقل و ثواب آخرت که برایش حاصل می شود دلالت دارد,و اگر ببیند که زمین خراب متعلق به خودش را آباد میکرد مثلا سرا و دکان و نظایر آن بنا می نمود,خیر و فایده دینوی به دست می آورد ,و اگر ببیند جای آبادی فروریخت و خراب شد به اهل آنجا بد و مصیبت می رسد.

آب ینی--ابن سیرین می گوید:آب بینی در خواب فرزند است,لکن اگر ببینید آب بینی بر اعضاء خودش افتاد پسر پیدا می کند و اگر ببیند بر زمین افتاد دختر پیدا می کند و اگر ببیند بر زنش افتاد زنش آبستن می شود ولی فرزندش را سقط می کند و زن آب بینی بر او افکند برایش پسری به وجود می آید و اگر آب بینی در خانه همسایه انداخت با زن همسایه خیانت و فساد می کند و ببیند آب بینی را در بستر مردی انداخت نیز تعبیرش همان است و اگر ببیند آب بینی خود و زن خود را می خورد مال خود را بر عائله خود بذل می کند و اگر آب بینی زن خود را می خورد فرزنددار می شود و اگر آب بینی او سیاه و تیره است به فرزندش اندوه و مصیبت می رسد و اگر آب بینی او زرد است فرزندش بیمار می شود.

آب تاختن--ابن سیرین می گوید:اگر کسی ببیند در جائی که محل بول کردن نیست بول می کند اگر غمگین و قرض دار است از غم نجات یافته و قرض پرداخت می شود و اگر ثر وتمند است به قدر آن بول کردن اموالش کاهش می یابد.

آبخانه--ابن سیرین می گوید:اگر کسی در خواب ببیند که توالت میساخت به گردآوری اموال حرص و رغبت پیدا می کند و نمی خواهد که چیزی از اموالش را خرج کند و بعضی از معبران گفته اند زنی جادوگر می گیرد و آن زن حرامخور و بی تقوی است و اگر در مستراح بول و غایط کرد مال خود را خرج می کند و اگر در مستراح افتاد یا در چاه مستراح افتاد غرق در گردآوری مال می شود و اگر شخصی را ببیند که در چاه مستراح خود می افتد مال کسی را به غصب می گیرد و اگر ببیند افتاد و دستو پایش شکست بلای سختی به او می رسد.


 نویسنده: محمدعلی دهستانی

نظرات دیگران


لیست کل یادداشت های این وبلاگ